Narkotyki. Co grozi za posiadanie narkotyków?

W tym artykule omówię regulacje prawne dotyczące posiadania narkotyków oraz jakie grożą za to konsekwencje. W społeczeństwie wielokrotnie zdarzają się przypadki posiadania narkotyków. Posiadanie narkotyków szczególnie jest częstym zjawiskiem wśród młodych osób. Niestety, ale młodzież bardzo często nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji i tego co grozi za posiadanie narkotyków.

Regulacje prawne posiadania narkotyków adwokat skarżysko

Problem narkotyków jest tak istotny i poważny, że została wprowadzona w związku z nim osobna ustawa. Nie ma o nim mowy w kodeksie karnym. W odrębnej ustawie zostało scharakteryzowane przestępstwo posiadania narkotyków. Ustawa ta to Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Interesujące nas zagadnienie zostało uregulowane w art. 62 i art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

art.  62.
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. art.  62a. 
Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu,
a także stopień jego społecznej szkodliwości.

posiadanie narkotyków co grozi za posiadanie narkotyków adwokat skarżysko
Za posiadanie narkotyków może grozić nawet 10 lat pozbawienia wolności

Posiadanie narkotyków – pojęcie znacznej ilości

Pojęcie posiadania narkotyków jest jasne dla wszystkich. Jednak bardzo trudno jest wskazać czym jest znaczna ilość, granicę od której się ona zaczyna. Nie zostało to określone w przepisach, a pozostawione do rozstrzygnięcia dla Sądu. W tym przypadku należy przywołać orzeczenia sądowe, które omawiają to zagadnienie. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 października 2017 r., sygn. akt III KK 73/17

,,Organ orzekający, ustalając znamię „znacznej ilości” środków odurzających lub substancji psychotropowych w rozumieniu art. 62 ust. 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, powinien brać pod uwagę nie tylko kryterium ilościowe, ale i jakościowe, a także i to, w jakim celu sprawca środki te lub substancje posiadał.”

Wyrok SA w Lublinie z dn. 2 marca 2017 r., II AKa 279/16.

„Przyjmując, że dawka wystarczająca do jednorazowego odurzenia się jednej osoby to 0,1-0,5 g, ustalenie, iż 100 g marihuany stanowi ilość znaczną, nie może budzić żadnych wątpliwości”

Posiadanie narkotyków – wypadek mniejszej wagi

Podobnie jak pojęcie znacznej ilości w przepisach nie zostało unormowane także pojęcie wypadku mniejszej wagi. Ustawodawca pozostawił do doktrynie i praktyce sądowej. Przybliżę Państwu to pojęcie cytując literaturę przedmiotową w tej sprawie.

,,Pod uwagę należy wziąć takie elementy jak: ilość i rodzaj środka bądź substancji, cel, w jakim środek ten posiadano (własny użytek, użyczenie, sprzedaż), finalne przeznaczenie (odurzenie rekreacyjne, zaspokojenie potrzeby osoby uzależnionej, zmniejszenie cierpienia osoby chorej). Należy przy tym mieć na uwadze, że poszczególne rodzaje środków i substancji cechują się drastycznie różnym stopniem negatywnego oddziaływania na organizm.”


(W. Zontek [w:] Komentarz do wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [w:] Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz, red. W. Górowski, M. Małecki, D. Zając, Kraków, art. 62)

Jeśli chodzi o możliwość zastosowania wypadku mniejszej wagi, narkotyki muszą być przeznaczone na własny użytek. Ich ilość musi być nieznaczna. W przepisie nie zostało zdefiniowane od jakiej granicy mowa będzie o ilości nieznacznej. Dlatego zawsze będzie to oceniane przez organy ścigania lub Sądy.

W przepisie nie zostało zdefiniowane od jakiej granicy mowa będzie o ilości nie znacznej. Dlatego zawsze będzie to oceniane przez organy ścigania lub Sądy.

Posiadanie narkotyków na własny użytek adwokat skarżysko

Przeznaczenie na własny użytek narkotyków wskazano i opisano w doktrynie.

,,Wszystkie powyższe stanowiska mają wspólny mianownik, gdyż pojęcie nieznacznej ilości analizują w optyce drugiej przesłanki, tj. przeznaczania na własny użytek. Zatem muszą one ogniskować się wokół czysto konsumenckiej ilości dla wyłącznie jednej osoby, która to ilość pozwala na poczynienie domniemania, że nie zostanie udzielona innej osobie lub podzielona na porcje dilerskie z zamiarem dalszej dystrybucji. Pamiętać należy, że posiadanie narkotyków jest wciąż zabronione, a wprowadzenie art. 62a u.p.n. było jedynie koncesją na rzecz osób uzależnionych (zachęta do leczenia zamiast karania) oraz okazjonalnych konsumentów (skala i częstotliwość spożycia nie wpływa w istotnym stopniu na zdrowie publiczne, a ściganie byłoby nieefektywne kosztowo i organizacyjnie). Dlatego też na aprobatę zasługuje stanowisko, że chodzi o takie ilości, które pozwalają jednej osobie na uzyskanie pozamedycznego efektu odurzenia w jednostce czasu 1-2 dni, w okolicznościach, w których nie można domniemać, że środki te są gromadzone na przyszłość w celu dystrybucji osobom trzecim.”

W. Zontek [w:] Komentarz do wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [w:] Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz, red. W. Górowski, M. Małecki, D. Zając, Kraków, art. 62(a), art. 62(b)

Niezbędną przesłanką do zastosowania tego przepisu jest to, że orzeczenie wobec sprawcy kary za posiadanie narkotyków byłoby niecelowe. Ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień społecznej szkodliwości.

Przestępstwo narkotykowe a nawiązka

Należy również wspomnieć o możliwości orzeczenia przez Sąd od sprawcy nawiązki, co często stanowi bardzo poważne konsekwencje materialne dla sprawcy czynu. Jak stanowi art. 70 ust. 4 i ust.5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Art. 70

4. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 53-63 sąd może orzec na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii nawiązkę w wysokości do 50 000 zł

5.  Przepisu ust. 4 nie stosuje się do sprawcy przestępstwa określonego w art. 62 ust. 1 i art. 62b ust. 1, jeżeli jest on osobą uzależnioną.

Podsumowanie

Podsumowując widzimy, że konsekwencje jakie możemy ponieść są bardzo poważne. Jednocześnie narkotyki stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Należy zatem unikać ich. Jeżeli jednak już znajdziemy się w sytuacji przedstawionej w niniejszej analizie, warto wiedzieć w jakie sposób się bronić oraz co nam grozi.

Jeśli mają Państwo dodatkowe wątpliwości związane z regulacjami i konsekwencjami akie grożą w związku z posiadaniem narkotyków, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Będziemy starać się rozwiać Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na trapiące pytania oraz wyjaśnić Państwu zawiłe kwestie prawne. Na blogu Kancelarii Adwokackiej Adwokata Piotra Rodaka będziemy poruszać także inne zagadnienia prawne, zachęcamy do śledzenia naszej strony.