Tym, których sprawa jest słuszna, nigdy nie brak argumentów.

Seneka Młodszy

Adwokat Skarżysko

Lepiej nie ukarać jednego winnego, niż ukarać jednego niewinnego.

Trajan

Advocatus non accusat – adwokat nie oskarża

Ulpianus

Kancelaria Adwokacka w Skarżysku-Kamiennej

Lite FB Chat

Kancelaria świadczy w szerokim zakresie usługi doradztwa prawnego. Oferujemy kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców. Gwarantujemy rzetelne i wnikliwe zbadanie problemu prawnego oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Oferujemy pomoc prawną w Kancelarii w mieście Skarżysko-Kamienna.

Porada prawna

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Reprezentujemy Klientów przed sądami, instytucjami i urzędami, zajmujemy się sporządzaniem pism procesowych i opinii prawnych oraz udzielaniem porad prawnych. Świadczymy usługi bieżącego doradztwa, jak również oferujemy współpracę polegającą na stałej obsłudze prawnej kancelarii adwokackiej.

adwokat skarżysko kamienna

Pozostała działalność Kancelarii

Głównym obszarem praktyki Kancelarii są szeroko pojęte sprawy karne oraz sprawy cywilne. Pomagamy również w zakresie spraw rodzinnych, spadkowych, odszkodowań, upadłości konsumenckiej, jak i wielu innych.

Usługi prawne, zastępstwo procesowe, reprezentację Klienta w Sądach Rejonowych, Sądach Okręgowych, Sądach Administracyjnych, świadczymy w mieście Skarżysko-Kamienna a także w całym województwie świętokrzyskim oraz na terenie całego kraju. adwokat skarżysko

Adwokat Piotr Rodak

Członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Agnieszki Szufel-Figurskiej oraz adwokata Macieja Kabzińskiego. Złożył egzamin adwokacki z najwyższym wynikiem w Świętokrzyskiej Izbie Adwokackiej.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kieleckich kancelariach adwokackich i kancelarii syndyka masy upadłości, biorąc czynny udział w prowadzeniu obsługi prawnej indywidualnych klientów kancelarii oraz przedsiębiorstw. Ponadto praktykował w jednostkach Prokuratury oraz Sądów. Zainteresowania zawodowe adwokata Piotra Rodaka koncentrują się wokół prawa karnego, cywilnego oraz gospodarczego. Prywatnie pasjonat sportu i wieloletni kibic Granatu Skarżysko-Kamienna. adwokat skarżysko kamienna

Adwokat Piotr Rodak zdjęcie w todze

Specjalizacje

Prawo rodzinne

Reprezentowanie Klientów w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa.

Reprezentowanie Klientów w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz w sprawach z zakresu opieki i kurateli.

Sprawy o alimenty, w tym o ich podwyższenie, obniżenie lub wygaśnięcie.

Pomoc prawna przy egzekucji z majątku małżonków.

Podział majątku wspólnego.

Prawo upadłościowe

Udzielanie porad prawnych w zakresie prawa upadłościowego, zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców.

Kompleksowa obsługa prawna z zakresu postępowania upadłościowego.

Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości.

Reprezentacja przed sądami w sprawie o ogłoszenie upadłości.

Reprezentacja przed sądem i syndykiem po ogłoszeniu upadłości.

Sprawy związane z wyłączeniem składnika majątku z masy upadłościowej.

Dochodzenie roszczeń przeciwko upadłemu dłużnikowi.

odszkodowania prawnik

Prawo administracyjne

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej.

Reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi, w tym sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego.

Zaskarżanie decyzji administracyjnych.

Zaskarżenie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej.

Sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji publicznej.

Sporządzanie wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji.

Sprawy związane ze wznowieniem postępowań administracyjnych.

Sprawy związane ze stwierdzeniem nieważności decyzji administracyjnych.

Prawo karne

Obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego we wszystkich sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia, a także reprezentacja na etapie postępowania wykonawczego.

Reprezentowanie osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych we wszystkich sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia.

Sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji i kasacji.

Prawo cywilne

Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami polubownymi.

Ochrona własności, zniesienie współwłasności i podział majątku, a także wszelkie kwestie związane ze stanem prawnym nieruchomości, w tym sprawy o zasiedzenie.

Dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Sporządzanie i opiniowanie projektów umów, porozumień oraz negocjacje.

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, w tym sprawy związane z ważnością testamentu.

Zachowek

Dział spadku

Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Wyrażenia zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Wyłączenie od dziedziczenia małżonka.

Prawo gospodarcze

Doradztwo, udzielanie porad prawnych w zakresie prawa gospodarczego.

Stała kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw.

Dochodzenie roszczeń.

Prawo umów.

Windykacja należności.

Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego.

Likwidacja i przekształcanie spółek prawa handlowego.

Prawo pracy

Przygotowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych, m.in.: umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy), rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie warunków umowy o pracę.

Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy.

Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.

Przywrócenie do pracy.

Odszkodowanie za wypowiedzenia umowy o pracę, za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, za mobbing, dyskryminację itp.

Reprezentacja w toku postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji.

Odszkodowania

Odszkodowania i zadośćuczynienia: za wypadek komunikacyjny, za wypadek śmiertelny, za wypadki w pracy, w rolnictwie, za szkody na osobie, za błędy lekarskie, za niezgodny z prawem tymczasowy areszt i zatrzymanie.

Dochodzenie wynagrodzeń za służebność przesyłu (np. słupy, rury na posesji).

Blog

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – przesłanki i konsekwencje W tym artykule przedstawimy zagadnienie pozbawienia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Biorąc pod uwagę dane statystyczne oraz doświadczenie zawodowe można powiedzieć, że jest to częsty problem...

czytaj dalej
Separacja – co to jest?

Separacja – co to jest?

Separacja a rozwód. Podobieństwa i różnice. Czym jest separacja? W tym artykule wyjaśnimy to pojęcie. Omówimy przesłanki orzeczenia separacji, jej skutki, a także przedstawimy podobieństwa i różnice w zestawieniu z rozwodem. O rozwodzie mogą Państwo przeczytać w innym...

czytaj dalej

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Każda sprawa do dla nas kolejne wyzwanie, by szybko i skutecznie ją zakończyć

Zaufaniem, dyskrecją i wnikliwą analizą gwarantujemy spokój i dajemy czas

Zdobytą wiedzą i doświadczeniem zapewniamy przewagę podczas rozpraw

Nasze honorarium zawsze uzależniamy od wykonanej pracy i końcowego wyniku

Kontakt

Kancelaria

Ul. Generała Władysława Sikorskiego 20/207
26-110 Skarżysko-Kamienna II piętro, budynek Prokuratury Rejonowej – wejście od drugiej strony

Telefon

666-388-082

EMAIL

kancelaria@adwokat-rodak.pl