Testament jak napisać i jakie są rodzaje

Jak prawidłowo sporządzić testament? Jakie są jego rodzaje? Testament i jego rodzaje jest kolejnym tematem, który zanalizuje Państwu Adwokat Piotr Rodak. Prawidłowo napisany testament to bardzo ważna rzecz i każdy z nas powinien wiedzieć jak to zrobić. Aby nasza ostatnia wola w odpowiedni sposób została wyrażona pod względem prawnym. Jeśli testament jest sporządzony prawidłowo wola zmarłego zostanie zrealizowana, gdyż nie będzie wątpliwości co do jej ważności. Dlatego tak istotnym jest abyśmy widzieli jak prawidłowo napisać testament, żeby nie sprawiło to problemów w przyszłości. Jeśli podczas sporządzania testamentu pojawiają się pytania i niepewność co do zapisów warto się poradzić w tej sprawie specjalisty. Jednak mamy nadzieję, że analiza prawna zagadnienia testamentu pozwoli Państwu zaznajomić się z tym tematem.

testament jak sporzadzic testamentadwokat skarzysko kamienna
Testament musi zostać napisany w całości własnoręcznie.

Testament własnoręczny

Najogólniej testamenty dzielimy na zwykłe oraz na szczególne. Jednak wskazać trzeba, że jeśli chodzi o oba rodzaje, to w ich zakresie znajdą się różne formy sporządzania testamentów. I tak, najbardziej powszechną formą wśród testamentów zwykłych jest testament holograficzny. Nazwa skomplikowana, jednak proszę się nią nie sugerować. Testament holograficzny to innymi słowy testament napisany własnoręcznie. Stanowi o tym art. 949 kodeksu cywilnego.

Art. 949

§ 1 Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2 Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

W tym miejscu trzeba jasno wskazać, że taki testament będzie ważny wyłącznie wtedy, jeśli w całości napiszemy go własnoręcznie. Nie może być w części sporządzony na komputerze i jedynie podpisany własnoręcznie.

Testament notarialny

Następną najbardziej popularną formą testamentu jest testament notarialny. W tym przypadku musimy się wybrać z tematem do notariusza. W kancelarii notarialnej testament jest sporządzany w formie aktu notarialnego. Ta forma jest zalecana, ponieważ tak sporządzony dokument jest trudny do podważenia. Można powiedzieć, że podważenie ważności testamentu w formie notarialnej jest prawie niewykonalne. Przed sporządzeniem aktu notarialnego Notariusz jest zobowiązany do sprawdzenia okoliczności ważności testamentu. W ten sposób przeprowadzone czynności związane ze sporządzeniem testamentu pozwolą uniknąć ewentualnych problemów.

Testament allograficzny

Trzecią i ostatnią formą testamentu zwykłego jest testament allograficzny. Jest coraz rzadziej spotykane i obecnie jest stosowany w nietypowych sytuacjach. W szczególności w niewielkich wsiach. Stanowi o nim art. 951 kodeksu cywilnego.

Art. 951

§  1. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

§  2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

§  3. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób przewidziany w artykule niniejszym.

Testament ustny

Poznaliśmy już formy testamentów zwykłych. Oprócz nich funkcjonują również testamenty szczególne i wśród nich wyróżniamy również 3 formy. Testamenty szczególne są sporządzane w wyjątkowych sytuacjach, które wskazuje ustawodawca. Najpopularniejszym wśród nich jest testament ustny. Który do dziś ma częste zastosowanie. Brak pisemnej formy takiego wyrażenia ostatnie woli jest wyjątkowo niebezpieczny, ponieważ jest zdecydowanie prostszy do podważenia. Na pewno prościej go podważyć niż testament własnoręczny, a w szczególności niż testament notarialny. Jednak często zdarza się, że sytuacja zdrowotna spadkodawcy, gdzie występuje zagrożenie życia, nie pozwala na inną formę wyrażenia ostatniej woli. Dlatego ważnym jest, aby wiedzieć jakie wymagania wskazuje kodeks. O tej formie testamentu mówi art. 952 kodeksu cywilnego.

Art.952

§  1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

§  2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

§  3. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Testament podróżny

Kolejnym z testamentów szczególnych jest testament podróżny. Dotyczy on sytuacji kiedy znajdujemy się w podróży. Jednak chodzi w nim jedynie o statek morski lub powietrzny. Stanowi o nim art. 953 kodeksu cywilnego.

Art. 953

Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków; dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy. Jeżeli zachowanie tej formy nie jest możliwe, można sporządzić testament ustny.

Testament wojskowy

Ostatnim z testamentów szczególnych jest testament wojskowy. Mowa o nim jest w art. 954 kodeksu cywilnego.

Art. 954 Szczególną formę testamentów wojskowych określi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Należy w tym przypadku odwołać się do treści rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych. Najważniejszą kwestią jest to, że testament wojskowy sporządzamy tylko w czasie mobilizacji lub wojny albo przebywania w niewoli.

Podsumowanie

Podsumowując widzimy, że istnieje wiele form sporządzenia testamentu. Na koniec należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 955 kc, wskazane wyżej testamenty szczególne tracą moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

Jeśli mają Państwo dodatkowe wątpliwości związane z prawidłowym sporządzeniem testamentu i jego rodzajów, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Będziemy starać się rozwiać Państwa wątpliwości i odpowiedzieć trapiące pytania oraz wyjaśnić Państwu zawiłe kwestie prawne. Na blogu Kancelarii Adwokackiej Adwokata Piotra Rodaka będziemy poruszać także inne zagadnienia prawne, zachęcamy do śledzenia naszej strony.