Jazda samochodem po alkoholu – co grozi za jazdę po alkoholu?

Sporządzane przeze mnie dotychczas analizy prawne omawiały zagadnienia związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Dzisiaj chciałbym Państwu zaproponować pierwszy artykuł dotyczących prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Zjawisko społeczne jakim jest jazda po alkoholu wydaje się coraz powszechniejsze wśród Polaków. Częściej zdarza się wsiąść ludziom do samochodu i prowadzić pod wpływem alkoholu. Wskazują na to statystyki przedstawiające ile jest wypadków spowodowanych jazdą pod wpływem alkoholu.

Podkreślić należy, że jest to czyn naganny ze społecznego punktu widzenia i zdecydowanie stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Jednak trzeba wiedzieć jak odróżnić w tym przypadku wykroczenie od przestępstwa oraz co może grozić za jazdę pod wpływem alkoholu.

Jazda po alkoholu – wykroczenie a przestępstwo

Jazda po alkoholu i regulacje dotyczące tego czynu są określone w Kodeksie Karnym.

Art. 115 § 16 kodeksu karnego wskazuje, że stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub,

2)  zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo   prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jeśli badanie alkomatem lub badanie krwi wykaże, że prowadziliśmy pojazd w stanie nietrzeźwości, popełniliśmy przestępstwo określone w art. 178a kk.  Zgodnie z tym art.:

Ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Wymiar kary pozbawienia wolności jest dokładnie wskazany w przepisie. Jeśli Sąd skazałby nas na grzywnę, to zgodnie z art. 33 § 1 kk grzywnę wymierza się w stawkach dziennych. Sąd określa wtedy liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 540.

Według art. 33 § 3, Sąd ustalając stawkę dzienną bierze pod uwagę sytuację sprawcy, jego dochody, warunki osobiste, majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa niż 10 złotych, ani też nie może przekraczać 2000 złotych. Jak widać, z matematycznego punktu widzenia, Sąd teoretycznie może wymierzyć grzywnę od 100 zł do 1 080 000 złotych.

Natomiast, zgodnie z art. 34 § 1a ograniczenie wolności polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej i kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% miesięcznego wynagrodzenia za pracę na cel społeczny wskazany przez Sąd. Omówione kary ograniczenia wolności tj. obowiązek świadczenia pracy lub potrącenia orzeka się łącznie lub osobno. Kara może zostać orzeczona na okres do 2 lat.

jazda po alkoholu adwokat skarżysko adwokat skarżysko kamienna

Jazda pod wpływem alkoholu – surowsze kary dla już wcześniej skazanych za ten czyn

Surowsza kara będzie nam grozić jeżeli wcześniej byliśmy prawomocnie skazani za jazdę po alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 kk popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.  Grozi nam surowsza kara także w przypadku, gdy dopuściliśmy się tego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, które orzekł Sąd. W takim przypadku grozi nam kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy aż do 5 lat.

To jednak nie wszystko co może grozić nam za prowadzenie samochodu po alkoholu. Art. 43a § 2 kk mówi, że w razie skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 Sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych. Natomiast w razie skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1. Oznacza to, że Sąd musi orzec w stosunku do nas to świadczenie w wysokości od 5000 złotych do 60000 złotych. W przypadku, kiedy popełnimy czyn w warunkach określonych w art. 178a § 4 kk w wysokości od 10000 złotych do 60000 złotych.

Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów

Ważnym z perspektywy kierowcy niewątpliwie jest kwestia zakazu prowadzenia pojazdów jeśli zostanie skazany za jazdę po alkoholu. W przypadku kiedy Sąd skazuje nas za prowadzenie pod wpływem alkoholu, obligatoryjnie orzeka o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju. Taki środek karny jest orzekany na okres nie krótszy niż 3 lata. Maksymalny wymiar tego środka karnego to 15 lat. Należy również wskazać, że jeśli popełniamy ten czyn ponownie i zostaliśmy już za to wcześniej skazani lub prowadziliśmy po alkoholu, mimo iż był zastosowany wobec nas środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów to Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio. Chyba, że zachodzi wyjątkowy wypadek, który jest uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Zupełnie osobą kwestią jest sytuacja, gdy podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu spowodujemy wypadek. Wtedy kary, które zostały powyżej opisane będą bardziej dotkliwe.

Jazda po alkoholu – wykroczenie

Jednak jeśli będziemy prowadzić nie w stanie nietrzeźwości, a w stanie po użyciu alkoholu to jest to wykroczenie. Art. 87 kodeksu wykroczeń mówi, że ten kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Areszt za to wykroczenie zgodnie z art. 19 kodeksu wykroczeń to nie krócej niż 5 dni, a najdłużej może trwać 30 dni. Z kolei grzywna nie może być niższa niż 50 złotych, ale zgodnie z art. 24 § kw nie może być wyższa niż 5000 złotych.

Chciałem Państwu wyjaśnić, że pojęcie stanu po użyciu alkoholu zostało określone w art.46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Artykuł ten mówi, że stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Podkreślić należy, że również kiedy dopuszczamy do prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu Sąd na podstawie art. 87 § 3 kw orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów. Jednakże zakaz prowadzenia pojazdów określa się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Określa się także rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

Podsumowanie

Podsumowując, należy stwierdzić, że konsekwencje, które grożą nam za jazdę po alkoholu będą inne w zależności od stężenia alkoholu w naszym organizmie. Zdecydowanie poważniejsze konsekwencje dosięgną nas, gdy prowadzimy pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, niż w stanie po użyciu alkoholu. Najlepiej nie wsiadajmy za przysłowiowe ,,kółko’’ kiedy spożywaliśmy alkohol, a ten może być nadal w naszym organizmie. Jednakże jeśli już to zrobimy warto wiedzieć co nam grozi i jak się bronić w takiej sytuacji.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania związane z zagadnieniem jazdy po alkoholu, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Będziemy starać się rozwiać Państwa wątpliwości i odpowiedzieć trapiące pytania oraz wyjaśnić Państwu zawiłe kwestie prawne. Na blogu Kancelarii Adwokackiej Adwokata Piotra Rodaka będziemy poruszać także inne zagadnienia prawne, zachęcamy do śledzenia naszej strony.