Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

W ostatnim artykule omawiającym kwestie związane z prawem karnym pisaliśmy o zawieszeniu kary pozbawienia wolności. Natomiast dziś chcemy Państwu przedstawić instytucję warunkowego umorzenia postępowanie karnego. Jeśli spełnione zostaną pewne przesłanki Sąd może zdecydować o tym, że unikniemy kary. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest bardzo korzystne dla sprawcy przestępstwa. Sąd jednak nie ma obowiązku zastosować warunkowego umorzenia postępowania karnego, nawet jeśli zostaną spełnione przesłanki. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją fakultatywną, nie obligatoryjną.

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe, jeśli wina i społeczna szkodliwość czynu są nieznaczne. Ważne jest również, aby okoliczności popełnienia przestępstwa nie budziły wątpliwości. Istotna jest postawa sprawcy – nie może być skazany za przestępstwo umyślne, a jego dotychczasowe życie i warunki osobiste nie mogą wskazywać, aby wrócił do przestępstwa po warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Są to niezbędne przesłanki, które muszą wystąpić, aby Sąd mógł zastosować instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.

warunkowe umorzenie postępowania karnego adwokat skarżysko
Jeśli spełnione zostaną pewne przesłanki Sąd może zdecydować o tym, że unikniemy kary.

Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego

O warunkowe umorzenie postępowania karnego, po pierwsze, może się ubiegać osoba, która nie była karana za przestępstwo umyślne. Warunkowego umorzenia postępowania karnego nie wyklucza skazanie za przestępstwo nieumyślne. Druga przesłanka – Sąd musi uznać, że stopień winy i społeczna szkodliwość czynu są nieznaczne. Po trzecie, wszystkie okoliczności dotyczące przestępstwa nie mogą budzić wątpliwości. Sąd po zbadaniu zgromadzonych dowodów uznaje, że sprawca popełnił przestępstwo oraz w jaki sposób go dokonał. Ważne jest również, aby wobec oskarżonego występowała tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna. Rozumiemy przez to prognozę mówiącą o tym, że nie popełni on ponownie przestępstwa.

Warunkowego umorzenia postępowania karnego nie można stosować jeśli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat.

Konsekwencje warunkowego umorzenia postępowania

W poprzednim artykule omawiającym zagadnienie warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności wspominaliśmy, że orzeczone zostaje ono na okres próby od 1 roku do 3 lat. Podobnie jest przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego i okres ten również wynosi od 1 roku do 3 lat. Sąd może według uznania zdecydować o oddaniu w okresie próby sprawcy pod dozór kuratora lub osoby zaufanej, stowarzyszenia czy instytucji. Na sprawcę nałożony zostaje również obowiązek naprawienia szkody w całości lub w części, a w miarę możliwości obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zamiast wymienionych obowiązków Sąd może orzec nawiązkę.

Sąd może nałożyć na sprawcę inne obowiązki, a mianowicie:

  • informowanie Sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
  • przeproszenie pokrzywdzonego,
  • wykonywanie ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
  • powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
  • poddanie się terapii uzależnień,
  • poddanie się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
  • uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
  • powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,
  • opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Wobec sprawcy można orzec środek karny w postaci świadczenia pieniężnego lub zakazu prowadzenia pojazdów do lat 2. Każdy przypadek Sąd rozpatruje indywidualnie. Wobec sprawcy są stosowane środki, które Sąd uzna w konkretnym przypadku za celowe i niezbędne.

Podsumowanie

Warunkowe umorzenie postępowania karnego zależy od wystąpienia kilku niezbędnych przesłanek. Jest to z pewnością bardzo korzystna dla sprawcy instytucja, która może pomóc mu w uniknięciu kary.

Jeśli mają Państwo dodatkowe wątpliwości związane z warunkowym umorzeniem postępowania karnego, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Będziemy starać się rozwiać Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na trapiące pytania oraz wyjaśnić Państwu zawiłe kwestie prawne. Na blogu Kancelarii Adwokackiej Adwokata Piotra Rodaka będziemy poruszać także inne zagadnienia prawne, zachęcamy do śledzenia naszej strony.