Prawne aspekty warunkowego zawieszenie kary pozbawienia wolności adwokat skarżysko

Zapewne znają Państwo instytucje warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności. Dzięki warunkowemu zawieszeniu kary, skazany ma możliwość uniknięcia osadzenia w więzieniu. Chcemy dziś Państwu przybliżyć jakie przesłanki muszą wystąpić, aby warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności Sąd mógł orzec. Wyjaśnimy kiedy można orzec o tzw. „zawiasach”, wskażemy wspomniane przesłanki, na jaki okres kara Sąd zawiesi karę oraz co może czekać skazanego.

Przesłanki konieczne do orzeczenia warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności

Po pierwsze, Sąd warunkowo może zawiesić karę pozbawienia wolności, kiedy nie przekracza ona wymiaru jednego roku. Następnie, jeśli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności. Oraz jeśli wystarcza to, aby osiągnąć cel kary, przede wszystkim uniknięciu powtórnego popełnienia przestępstwa.

Czyli pierwsza przesłanka to orzeczenie kary pozbawienia wolności na maksimum jeden rok. Wcześniej, zanim przed nowelizacją w tej sprawie, Sąd mógł zawiesić karę pozbawienia wolności, która nie przekraczała dwóch lat. Widzimy, że nie jest to dobra zmiana dla osób oskarżonych w procesie karnym. Wiemy zatem, że będąc skazanym za czyny omówione w tym artykule z naszego bloga, nie możemy liczyć na warunkowe zawieszenie kary.

Ponadto, z przepisu jasno wynika, że nie można warunkowo zawiesić kary ograniczenia wolności, czy grzywny.

Druga przesłanka dotyczy tego, że skazany w czasie, gdy popełnił aktualne przestępstwo nie miał na koncie wyroku orzekającego karę pozbawienie wolności.

Trzecią i ostatnią przesłanką konieczną jest  to, aby Sąd stwierdził, że warunkowe zawieszenia kary pozbawienia wolności będzie wystarczające. Wystarczające, żeby osiągnąć wobec oskarżonego cel kary, przede wszystkim zapobiec powrotowi do przestępstwa.

Ważne jest również to, że Sąd skupia się na postawie oskarżonego, zwraca uwagę na jego dotychczasowy styl życia i zachowanie po popełnieniu przestępstwa. Wręcz konieczne jest, aby wystąpiła tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna.

Kiedy te wszystkie przesłanki zostaną spełnione, Sąd może zdecydować o zawieszeniu kary pozbawienia wolności.

Należy pamiętać jednak, że Sąd może, ale wcale nie musi warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności orzec. Jest to fakultatywna decyzja Sądu, gdyż Sąd nie jest zobowiązany do jej zastosowania, mimo wystąpienia wszystkich przesłanek.

Istotną sprawą jest to, że wobec sprawcy występku o charakterze chuligański oraz przestępstwa z art. 178a § 4 kk, Sąd warunkowo może zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Czas zawieszenia kary pozbawienia wolności

W nawiązaniu do wspomnianych przesłanek, Sąd uznaje za słuszne i celowe warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności. W wyroku musi również wskazać na jaki czas przedmiotową karę warunkowo zawiesza. Czas na jaki kara może zostać zawieszona wskazuje Sądowi ustawodawca w kodeksie karnym. Zawieszenie kary pozbawienia wolności ustala się na okres próby, od jednego roku do 3 lat od uprawomocnienia się wyroku.

Wraz z upływem 6 miesięcy od końca okresu próby, skazanie ulega zatarciu. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Ponieważ, jeśli wobec skazanego orzeczono grzywnę, środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie nie może nastąpić. Przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania. Również nie nastąpi przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności adwokat skarżysko
Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności umożliwia skazanemu uniknięcie osadzenia w więzieniu.

Dozór i inne rozstrzygnięcia wyroku orzekającego warunkowe zawieszenie kary adwokat skarżysko kamienna

W wyroku oprócz treści co kary pozbawienia wolności i okresu próby zapadają często inne rozstrzygnięcia. Sąd zawieszając wykonanie kary może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratorski. Lub innej osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji, organizacji społecznej. Do takich jednostek, które działają na rzecz wychowania, zapobiegania demoralizacji i pomocy skazanym. Dozór ten jest fakultatywny.

Dozór występuje zazwyczaj wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, sprawcy przestępstwa z art. 64 § 2 kk (recydywa szczególna podstawowa i wielokrotna). Ale również sprawcy przestępstwa związanego z zaburzeniami preferencji seksualnych czy sprawcy popełniającego przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej.

Dozór to nie jedyna możliwa konsekwencja związana z orzeczeniem zawieszenia kary pozbawienia wolności. Lista potencjalnych zobowiązań dla skazanego w związku z orzeczeniem jest dość długa, a można wskazać, takie jak:

 • informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
 • przeproszenie pokrzywdzonego,
 • wykonywanie ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
 • wykonywanie pracy zarobkowej, zobowiązanie do nauki lub przygotowania się do zawodu,
 • powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
 • poddanie się terapii uzależnień,
 • poddanie się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
 • uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
 • powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami
  w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,
 • opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • inne stosowne postępowanie w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.

Sąd w wyroku musi skazanego zobowiązać do minimum jednego z wymienionych wyżej obowiązków. Chyba, ze Sąd orzeka również środek karny. Wtedy orzeczenie obowiązku z listy powyżej jest fakultatywne.

Należy także wskazać, że Sąd warunkowo zawieszając kare pozbawienia wolności może orzec o grzywnie. Wtedy, jeżeli jej wymierzenie wraz z  karą pozbawienia wolności na innej podstawie nie było możliwe.

Podsumowanie

Podsumowując, zagadnienie warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać i zawiera w sobie wiele szczególnych kwestii. Warto je znać, kiedy zostaniemy oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub też będziemy pokrzywdzeni w wyniku takiego przestępstwa.

Jeśli mają Państwo dodatkowe wątpliwości związane z warunkowym zawieszeniem kar pozbawienia wolności, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Będziemy starać się rozwiać Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na trapiące pytania oraz wyjaśnić Państwu zawiłe kwestie prawne. Na blogu Kancelarii Adwokackiej Adwokata Piotra Rodaka będziemy poruszać także inne zagadnienia prawne, zachęcamy do śledzenia naszej strony.